خانه ویران و زمان گنگ شد از حادثه ای، کز وقوعش دل من با سر زلفت پیوست

سیلی ثانیه بر ساعت دیوار نشست
ساعت از شرم درون عقربه هایش بشکست
خانه ویران و زمان گنگ شد از حادثه ای،
کز وقوعش دل من با سر زلفت پیوست


(مصطفی غفاری)

/ 0 نظر / 17 بازدید