صد ها فرشته بوسه بر آن دست می زنند / کز کار خلق یک گره بسته وا کند

سروده دکتر مصطفی اعتمادزاده

هرکس که صادق است و کمتر خطا کند / با هر وسیله ای به دل دوست جا کند

این رسم زندگی است که موجود پاک را / در تنگنا گذارد و بس بی بها کند

با هرکه بی ریا در دل را گشوده ای / وابسته گشته مختصری پس رها کند

دردی است اینکه گنبد گردون به سادگی / با نیک خصلتان به همین گونه تا کند

با آن که پر امید به سویت شتافته است / چون زخم خنجری سخن ناروا کند

باور کنید نیست مقام فراتری / از بهر آن که درد دلی را دوا کند

از خود گذشته ای که علی رغم درد خویش / انسان پر غمی به شعف آشنا کند

الحق فرشته ای است مقرب به ذات حق / دور از ریا و مکر که آن پارسا کند

ما زیر بار گفته ناحق نمی رویم / بی منطق ارکه بند ز بندم جدا کند

ما مرده محبت و دلهای صادقیم / این لطف گر که دید کسی جان فدا کند

صد ها فرشته بوسه بر آن دست می زنند / کز کار خلق یک گره بسته وا کند 

/ 0 نظر / 578 بازدید